Hshoema wil het taboe doorbreken rond psychische moeilijkheden en andere kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg over culturele, raciale, ideologische, gender- en leeftijdsgrenzen heen. Zij streeft dit doel na door louter informatief op te treden en dialoog te stimuleren.

Hshoema is er voor iedereen en hanteert een holistische visie in een open en veilig klimaat.

Hshoema verwezenlijkt haar doelstellingen door onder meer campagnes, lezingen, symposia, evenementen, focusgroepen, praattafels, literaire en muzikale activiteiten en voorstellingen. 


The non-profit association hshoema wants to break the taboo that exists around psychological difficulties and other vulnerable issues within healthcare beyond cultural, racial, ideological, gender and age boundaries. It pursues this goal by being purely informative and stimulating dialogue.

Non-profit association hshoema is there for everyone and applies a holistic vision in an open and safe climate.

Non-profit association hshoema accomplishes its objectives through, among other things, campaigns, lectures, symposia, events, focus groups, talking tables, literary and musical activities and presentations.